Definitioner

Kommunikation

Kommunikation fyller en viktig funktion i varje företag, institution, organisation och förening. Kommunikationsfunktionen förvaltar och utvecklar organisationens förtroendekapital och skapar därmed handlingsutrymme för pågående och planerad verksamhet. Kommunikations är ett strategiskt och operativt ledningsinstrument för genomförande av kommunikationsprocesser och kommunikationsinsatser mellan organisationer och dess olika intressenter.

Kommunikatör

Kommunikatör används som beteckning på person som yrkesmässigt arbetar med kommunikationsverksamhet. Kommunikatörsyrket rymmer olika roller, befattningar och specialistkunskaper. Begreppet kommunikation är ett paraplybegrepp som omfattar samtliga kommunikationsdiscipliner.

Intressent

Med intressent menas parter som har en direkt eller indirekt relation till verksamheten, till exempel:

 • ägare/finansiärer
 • marknad/kunder/leverantörer
 • anställda/medlemmar
 • samhälle/opinionsbildare/media

En organisations strategiska agenda är källa för de relationer organisationen har med sina intressenter och omfattar:

 • vision
 • affär/verksamhetsidé
 • mål
 • strategier
 • policies
 • värderingar
 • varumärke

Detta kan sammanfattas som förtroendekapital.

Anseende är summan av intressenternas kunskap och attityder. Förutom ovanstående baseras relationen till intressenterna också på fakta om organisationens kompetens, tillgångar, produkter och resultat. Huruvida målen för organisationen uppnås är avhängig av hur väl organisationen bygger dessa relationer. Kommunikationschefens uppgift är att verka för att organisationen har ett kommunikativt förhållningssätt och delger organisationen verktyg för att skapa en kommunikativ organisation.

loader
Laddar