Kommunikatörens roll

Det finns flera sätt att dela in kommunikatörens olika roller. Alla roller kan givetvis existera i en och samma person eller vara olika starka beroende på funktion och position.

Kommunikatörens viktigaste uppgift är att utveckla sina organisationer till kommunikativa organisationer. Som sådan kan man finna sig i en eller flera av nedanstående roller.

Processutvecklare

Är delaktig redan från början i att identifiera, utveckla och följa upp affärs- och verksamhetsprocesser tillsammans med andra funktioner. De kommunikativa aspekterna blir därmed tillgodosedda under hela arbetet.

Medlare

I dialog med andra funktioner komma fram till rätt budskap. Vara den som påverkar och sammanfattar budskapet i den riktning där alla kan enas om en gemensam ståndpunkt och som för företaget eller organisationen framåt i rätt riktning.

Coach

Hjälper andra i deras kommunikativa utveckling. Det kan handla både om att vara bollplank till chefer, skapa utvärderingssystem för chefernas kommunikativa ledarskap eller utbilda medarbetarna i kommunikation.

Påverkare

Ansvarar för att driva på en förändrad syn på den egna organisationen ur ett omvärldsperspektiv. Påverkaren måste ibland kunna formulera obehagliga sanningar, för att organisationen ska ha en så realistisk syn på sig själv och sina chanser till framgång som möjligt, och utifrån detta fatta kloka beslut.

loader
Laddar