4 sätt att trendspana in i framtiden

Publicerad: 15 feb 2016

1. Scenarioanalys

Scenarioanalys, eller scenarioplanering, är den metod som oftast används när du vill få ett uttalat framtidsperspektiv. Metoden bygger på att planera för olika framtidsscenarier, och fokuserar på några osäkerhetsfaktorer som ligger till grund för en scenariofråga. Det är viktigt att avgränsa scenariofrågan för att få ett hanterligt upplägg. Du kan begränsa frågan genom att till exempel fokusera på en särskild tidsrymd, ett särskilt ämne eller ett särskilt geografiskt område.

Tänk dig att du vill utreda hur kommunikatörsrollen i Sverige kommer att se ut 2025. Frågorna du vill ha svar på är:

  1. Kommer kommunikatörsrollen gå mot en ökad specialisering, eller kommer kommunikatören förväntas vara en generalist som kan allt?
  2. Kommer kommunikationsavdelningarna växa eller minska framöver?  

Börja med att bena ut vilka omvärldsfaktorer eller trender som påverkar. Arbeta gärna i grupp, då kan ni tillsammans komma fram till vilka trender som är säkra och vilka som är osäkra, samt vilka som har störst påverkan på dina frågor.

Ta dina frågor och kombinera dem i ett scenariokors. De möjliga utfallen resulterar i en modell med fyra olika framtidsscenarier:

  1. ökad specialisering i stora avdelningar
  2. ökad specialisering i små avdelningar
  3. generalistarbete i stora avdelningar
  4. generalistarbete i små avdelningar.

För att scenarioanalysen ska göra nytta så bör den sedan kopplas till olika strategier för att hantera de olika utfallen – hur ska till exempel du som individ hantera de olika framtidsalternativen?

För att följa utvecklingen mot något av dessa scenarier, är det viktigt att hitta indikatorer som stödjer att utvecklingen rör sig mot det scenariot. Indikatorerna kan användas i återkommande utvärderingar av utvecklingen, antingen i form av en systematisk löpande omvärldsbevakning utifrån de indikatorer som identifierats, eller genom återkommande utvärderingar av läget. 

2. War gaming

War gaming är en modell för att i spel- eller simuleringsform förutsäga hur konkurrenter eller andra aktörer kommer att agera utifrån en viss händelse. Det kan handla om att en ny produkt lanseras, eller att en ny aktör tar sig in på marknaden.

När du använder dig av war gaming som metod organiseras deltagarna i lag. Under ledning av en spelledare ska lagen simulera hur den aktör som de spelar (exempelvis en konkurrent) skulle agera utifrån de händelser som introduceras under spelets gång.

Rollen som spelledare hämtas ofta utanför den egna organisationen. Det är även bra att ha en eller flera observatörer som fokuserar på att observera och anteckna vad som händer under spelets gång.

– War gaming är en krävande men givande metod. Många upplever att den dynamiska situationen gör det möjligt att ta fram kunskaper som deltagarna inte ens visste om att de hade. Metoden behöver dock en hel del förberedelser för att bli bra. Räkna med att du samlar minst ett tiotal personer under en till två dagar. Därtill behövs även instudering och framtagande av underlag för spelet, säger Johan Hammarlund, strateg och rådgivare på M-Brain.

3. Trendanalys/trendkort

Trendanalys kan göras i form av så kallade trendkort. Trendkorten sammanfattar kortfattat olika egenskaper hos en trend och hur den påverkar din organisation eller samhället i stort. Att ta fram och använda trendkort tydliggör och konkretiserar trenderna och deras påverkan.

För att få en fördjupad förståelse av trenders påverkan, kan du också använda dig av de typiska utvecklingsmönster som trender ofta har och utifrån det försöka bedöma vilket mönster som passar in. Är trenden linjär eller exponentiell?

– När du använder dig av utvecklingsmönster är det viktigt att du tar hänsyn till tidsperspektivet och att du analyserar var i trendkurvan du befinner dig. Ser du på trenden i ett femårsperspektiv, ett tioårsperspektiv eller ännu längre?

4. Konsekvensanalys/konsekvensträd

Om du vill ta reda på vilka konsekvenser som kan komma ur en trend, kan du skapa så kallade konsekvensträd. När du använder dig av den här metoden utgår du från en trend eller händelse. Därefter adderar du generella konsekvenser av denna händelse. Fundera igenom vad dessa händelser i sin tur skapar för konsekvenser. Modellen visualiserar du i form av ett slags träddiagram.

Efterhand får du ett träd av allt mer specifika konsekvenser. Processen gör det enkelt att följa utvecklingen i olika led och resultatet blir ofta visuellt tilltalande och lätt att kommunicera.

Lästips för dig som vill veta mer om trendspaning

Strategisk kommunikation
loader
Laddar