Essentiella kunskaper för en moderator

Publicerad: 24 apr 2017
Ha stenkoll på skillnaden mellan diskussion, debatt och gräl

Samtalstyperna diskussion, debatt och gräl tillåts allt oftare överlappa varandra – konsekvenserna av detta återspeglas i dagens samhällsdebatt där känsloyttranden och lögner paketerade som "alternativa fakta" många gånger vinner över förnuft och bevis. När gränsen mellan samtalstyperna försummas blir följden att demokratin far illa då publiken inte får en ärlig chans till att ta ett informerat beslut i frågorna som står i fokus för samtalet. När en diskussion eller debatt övergår till ett gräl är det moderatorns plikt att återställa ordningen – men vad är egentligen skillnaden mellan de tre samtalstyperna?

Diskussionen och panelsamtalet är dialogiska samtalstyper vilket betyder att deltagarna riktar sig mot- och försöker överbevisa varandra snarare än att övertyga en tredje part eller en publik. Syftet med en diskussion eller ett panelsamtal är att deltagarna tillsammans ska lösa ett problem eller en meningsskiljaktighet – målet är enighet och problemlösning.

Debatten är en trialogisk samtalsform vilket betyder att deltagarna framför sina ståndpunkter kring en fråga med målet att övertyga en tredje part – publiken. Utmärkande för debatten är att parterna inte ska bli eniga utan att de ska övertyga åskådarna om just sin ståndpunkt. Ju större åsiktsskillnad mellan deltagarna – desto större chans att publiken får en nyanserad bild av ämnet som debatteras. Debatten har dock ett antal överenskomna regler och det är moderatorns plikt att se till att reglerna följs – deltagarna måste framföra sina argument på ett sätt som knyter an till ämnet, besvara frågor och vänta på sin tur att tala.

Skillnaden mellan diskussion, panelsamtal och debatt utgörs huvudsakligen av deltagarnas förhållande till publiken – men vad särskiljer grälet? Grälet börjar när en av deltagarna bryter mot reglerna för en debatt eller diskussion. Det yttrar sig typiskt genom att en av parterna förleder samtalet från sakfrågan som står i fokus och övergår till att rikta irrelevanta personangrepp mot en annan part. Att en deltagare avviker från sakfrågan, vägrar svara på frågor eller avbryter motparten är typiska larmsignaler som vittnar om att samtalet övergår till ett gräl – då är det moderatorns uppgift att återställa ordningen och hänvisa till reglerna för samtalet.

Var pedagogisk

Som moderator är du en förmedlande länk mellan samtalsdeltagarna och publiken – därför måste du vara pedagogisk och ibland förklara saker som är självklara för samtalsdeltagarna men oklara för publiken. Det är moderatorns uppdrag att förklara begrepp, klargöra bakgrunden till det som sägs och ge publiken möjlighet att förstå samtalet. Om du som moderator själv inte kan förklara begrepp eller bakgrund till det som diskuteras så bör du be samtalsdeltagarna förtydliga eller utveckla – precis som en bra intervjuare.

Var envis och se till att deltagarnas inlägg möts

Våga upprepa frågor som inte besvaras och våga påtala när en part förleder samtalet från ämnet i fokus. Syftet med debatt och diskussion är inte att samtalet ska bestå av två monologer som korsar varandra – syftet är att deltagarnas inlägg och argument ska mötas och på så sätt prövas. Av den anledningen är det viktigt att du som moderator är påläst om ämnet – så att du kan ställa relevanta frågor och skapa en plattform där deltagarna kan mötas.

Ska du till Almedalen?

Almedalsveckan närmar sig och det är hög tid att se över den retoriska verktygslådan. Därför arrangerar Sveriges Kommunikatörer en mängd utbildningar med retorik i fokus – för dig som vill bli bra på att övertyga och skapa tillit i olika sammanhang. Vill du bli en duktig moderator? Vill du bli bättre på att sälja in idéer, förändringar eller din egen kompetens? Då är nedanstående kurser något för dig.

17 maj – Bli moderator – led egna events

En moderator kan göra långt mer än att binda ihop konferensens olika delar. En skicklig moderator höjer hela evenemanget genom att skapa framåtrörelse, energi, fokus, tydlighet och stringens. Kursen är för alla som i någon form agerar som moderator vid interna, regionala eller globala sammankomster eller events. Deltagarantalet är begränsat till 8 personer. Läs mer eller anmäl dig här.

1 juni – Pitchretorik – att sälja in en idé eller förändring

Kommunikatören ställs dagligen inför situationer där det gäller att på kort tid väcka intresse, övertyga och skapa tillit – och utfallet hänger många gånger på den verbala kommunikationen. I många fall är situationerna där du måste övertyga din publik, dina arbetskollegor eller din chef både utmanande och komplexa. På kursen får du kraftfulla tekniker för att hantera muntliga presentationer i din vardag och verktygen för att på kort tid få genomslag för idéer, projekt och förändringar. Läs mer eller anmäl dig här.

1 juni – Retorisk påverkan

Att kommunicera retoriskt innebär att kommunicera på ett sätt som övertygar, väcker intresse och skapar tillit. Under denna kurs går vi igenom mekanismerna bakom kommunikation som påverkar, engagerar och lämnar avtryck. Under en fullspäckad heldag får du kraftfulla verktyg, praktisk övning och professionell återkoppling på hur man kommunicerar på ett sätt som tränger igenom bruset, når in i hjärtat och berör. Efter avslutad kurs kommer du besitta arbetssätt för att framställa slagkraftig kommunikation på kort tid. Läs mer eller anmäl dig här.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

Ledarskap och ledarstöd/ Personlig utveckling
loader
Laddar