Ett smakprov från Europas största studie inom strategisk kommunikation

Publicerad: 9 feb 2017

Sveriges Kommunikatörer är huvudfinansiär till forskningsprojeketet Kommunikativa organisationer som drivs av Institutionen för strategisk kommunikation på Lunds universitet. Syftet med studien är att fastställa kommunikationens betydelse för verksamheters framgång och hur väl de når sina mål. Studien visar bland annat att organisationer ser kommunikation som en viktig strategisk resurs och framgångsfaktor. Resultatet visar också att kommunikatörer inser att de måste bli bättre på att förstå affären och verksamheten.

8 000 respondenter

Under 2015 och 2016 har forskarna genomfört och analyserat en enkätundersökning som har skickats ut till över 8 000 respondenter på elva olika organisationer. Bland organisationerna finns Polismyndigheten, Ikea och NCC. De svarande har bestått av både chefer, kommunikatörer och medarbetare, vilket ger en bild av hur olika delar av organisationen ser på kommunikation.

Under våren kommer Sveriges Kommunikatörer att presentera resultatet i olika delrapporter, men redan nu kan vi presentera huvuddragen från studien, utan att detaljerat gå in på de olika undersökningsobjekten.

Internkommunikationen fungerar

Respondenterna på de olika organisationerna, både chefer, medarbetare och kommunikatörer, är i stort sett nöjda med hur internkommunikationen fungerar – både tillgången och möjligheten att finna information. Medelvärdet för svaren hamnar på 3,9 till 4,1 (på en skala 1 till 5). Resultatet visar bland annat att det upplevs vara högt i tak och att man litar på information från chefer.

De deltagande upplever att kommunikationen mellan medarbetare fungerar bra, de är även tillfreds med sin närmsta chefs förmåga att kommunicera även om det finns förbättringspotential. De upplever däremot att ledningens kommunikation fungerar något sämre. Respondenter som själva är chefer är mycket nöjda med kommunikationen med andra chefer. Chefer har även stark tilltro till sin egen förmåga att kommunicera, och har även ett stort förtroende för sina medarbetares kommunikationsfärdigheter. 

Sammanfattningsvis anser deltagarna att internkommunikationen fungerar bra, men det finns ett undantag: Alla undersökta organisationer visar tecken på bristfällig horisontell kommunikation, det vill säga kommunikation mellan enheter och avdelningar.

Den populäraste kommunikationskanalen är e-post följt av möten. 

Synen på medierapporteringen

Något oväntat visar resultatet att de flesta respondenterna tycker att mediers bild av organisationen är korrekt, rättvis och nyanserad – det bör dock noteras att det finns stora variationer mellan organisationerna. Sociala medier uppfattas däremot som mindre korrekta än tradionella medier. Resultaten visar att kommunikationsavdelningarna generellt är framgångsrika i sina medierelationer.

Respondenterna har även blivit tillfrågade om de känner stolthet över innehållet i mediernas rapportering. Här varierar svaren stort mellan de olika organisationerna, där några får toppbetyg, andra bottenbetyg. 

Medarbetare på offentliga organisationer diskuterar medierapporteringen i större utsträckning än medarbetarna på privata företag.

Kommunikatörens värde vs. Kommunikationens värde

Ett intressant inslag i studien är att resultatet visar att det finns en diskrepans mellan synen på kommunikationens värde och kommunikatörens värde. Svaren synliggör att medarbetare och chefer ser kommunikation som en framgångsfaktor, att den kommunikativa förmågan blir allt viktigare i arbetslivet och att bra kommunikation underlättar arbetet.

Däremot är synen på kommunikatörer inte lika positiv; Många tillfrågade tycker att kommunikatörens roll är otydlig och de har svårt att se på vilket sätt kommunikatören bidrar.

Här finns det dock en skillnad mellan hur medarbetare och ledningen ser på kommunikatören, där den sistnämda har en positivare syn. Detta beror troligtvis på att ledningen ofta arbetar nära kommunikationsavdelningen och på det sättet har större förståelse för rollen. 

Kompetensområden

Cheferna i studien menar att kommunikatörens kärnkompetens är att ta hand om kommunikationskanaler, medierelationer och text- och bildproduktion. 

För att uppnå organisationens mål anser cheferna att kommunikatörens viktigaste uppgifter är ledningskommunikation, kundkommunikation och förändringskommunikation. 

Kommunikatörerna själva svarar att de lägger mest tid på interna möten, externa kanaler och kundkommunikation.

Forskarna driver här en tes att kommunikatörer prioriterar fel och i stället bör bli mer affärs- och verksamhetsorienterade för att möta ledningens krav.

Kommunikatörer om framtiden

Kommunikatörerna har en positiv tro på yrkets framtid. De tror att det i framtiden kommer finnas ett behov av att anställa fler kommunikatörer och att fler kommunikationchefer kommer att sitta i ledningsgrupp. De tror även att HR, marknad och kommunikation kommer att bli mer integrerat.

När det gäller kompetensutveckling tror kommunikatörerna att det behövs mer kompetens inom ekonomi, organisation och ledarskap, vilket står i samklang med ledningarnas förväntningar på kommunikatörer för att uppnå organisastionens mål.

Mer fakta och analys

I vår kommer du att kunna ta del av fler delar av studien med intressanta analyser. Håll utkik på sverigeskommunikatorer.se

Internkommunikation/ Strategisk kommunikation
loader
Laddar