Förtroendekapitalet 2017

Publicerad: 30 dec 2016
Värna om ambassadörerna

Vi lever i ett samhälle där det offentliga, privata och professionella många gånger överlappar varandra och där verksamhetens varumärke förkroppsligas och upprätthålls av medarbetarna – medarbetarna är ambassadörer både på jobbet och i halvprofessionella sammanhang så som mingel, utbildningar och på sociala medier. När arbetet kommer på tal i halvprofessionella sammanhang är det dock få som kan, eller förmår att förmedla arbetsplatsens varumärke och vision – på grund av att visionen ofta är alldeles för komplext formulerad för att sammanfatta på ett kort och koncist sätt. Medarbetarna bör betraktas som ambassadörer och få kommunikativa verktyg för att förmedla varumärket på ett slagkraftigt sätt – både på jobbet och i halvprofessionella sammanhang.

Förankra värderingarna internt

Många företag och organisationer berättar om sina värderingar och sitt bidrag till samhällsnyttan genom syftesdrivna kampanjer – utan att förankra värderingarna internt. Detta leder till allvarliga konsekvenser – både för organisationen och för kommunikatörsyrket. Organisationen tappar förtroendekapital och föreställningen om att kommunikatören arbetar med att skönmåla budskap cementeras. Fler organisationer bör ta fasta på fördelarna med att förankra värderingarna i internt – det skapar enighet, intern stolthet och trovärdighet – både för organisationen och kommunikatörsyrket.

Lyft fram affärsnyttan med kommunikation

Kommunikatörens roll har fått tillökning av en mängd arbetsuppgifter så som arbete i ledningsgrupp, coachning, projektledning, marknad och HR. Kommunikatören är inte längre bara expert på pressmeddelanden – kommunikatören är idag en förtroendeförmedlare som skapar handlingsutrymme och tillit för verksamheten. För att befästa kommunikationens affärsnytta måste dock kommunikatören vara påläst om verksamheten och kunna yttra sig i frågor om finanser, utveckling, produktion, organisation och bemanning. 

loader
Laddar