Hållbarhetsarbete mer än att bara följa lagar

Publicerad: 14 aug 2015

– När pendeln svänger i Sverige brukar den svänga ordentligt – nu är hållbarhet på allas agendor. Allt fler företagsledningar efterfrågar kunskap i hållbarhetsfrågor, säger Biörn Riese, partner och advokat på advokatbyrån Mannheimer Swartling. Han är också en av föreläsarna under Sveriges Kommunikatörers seminarieserie Hållbarhet 2016.

Idag räcker det inte bara att uppfylla lagstadgade krav. Ett företags eller organisations agerande behöver utöver att vara lagligt också vara i linje med värderingar; egna såväl som andras.

– Ett exempel är Mannheimer Swartlings eget hållbarhetsarbete som består av tre delar; hållbarhet i rådgivningen till klient, det interna hållbarhetsarbetet och byråns pro bono-arbete. Delarna har tydliga mål och vilar på strategier som är fastställda utifrån våra värderingar. Vårt hållbarhetsarbete syftar till att skapa långsiktigt värde för klienterna, den egna organisationen och samhället.

Mer än bara en policy

Biörn Riese menar att det kommer bli svårt för företag och organisationer att helt ställa sig utanför den utveckling inom hållbarhetsfrågorna som sker. Det kommer att bli än mer viktigt att inte bara ha en policy, utan att också leva upp till det man påstår sig vara.

Lagstiftningen följer också utvecklingen. Under hösten 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv. Den gången handlade det om rapportering av icke-finansiell information och mångfaldspolicy.

Enligt EU-direktivet ska den icke-finansiella informationen åtminstone avse frågor om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Till följd av Sveriges medlemskap i EU finns en skyldighet att införa bestämmelserna i ändringsdirektivet i Sverige. Det kan noteras att i Danmark och Norge finns det redan krav på hållbarhetsrapportering för stora företag.

Framtida krav på redovisa hållbarhetsarbetet

Biörn Riese berättar att regeringen bland annat föreslagit ändringar i årsredovisningslagen med anledning av EU-direktivet.

– Regeringens förslag innebär att alla stora företag, företag av allmänt intresse och moderföretag i stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar. Det föreslås också att vissa noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport ska upplysa om den mångfaldspolicy som bolaget tillämpar med avseende på styrelsen. Lagförslagen föreslås träda i kraft redan den 1 juli 2016.

För närvarande pågår en diskussion om vilka företag som ska omfattas av de nya tvingande reglerna.

– Kanske är det ändå inte avgörande eftersom många företag som inte kommer att få en lagstadgad skyldighet att upprätta en hållbarhetsredovisning ändå kommer att göra det. EU-direktivet och de nya svenska reglerna kommer att bli ytterligare en faktor som påverkar hållbarhetsarbetet i företag och organisationer i Sverige inom den närmaste framtiden.

Hållbarhet och finansiell kommunikation
loader
Laddar