Kommunikationens centrala betydelse vid cyberattacker

Publicerad: 22 maj 2017

Bristande kommunikation vid händelse av dataintrång eller cyberattacker kan få stora förtroende- och varumärkesmässiga konsekvenser – det visar rapporten Beyond the Bottom Line: The Real Cost of Data Breaches som har gjorts på uppdrag av IT-säkerhetsföretaget FireEyes. Sju av tio nordiska konsumenter anger att de omedelbart vill bli informerade om deras tjänsteleverantör utsätts för dataintrång. När dataskyddsförordningen träder i kraft den 25:e maj 2018 blir företag och organisationer dessutom skyldiga att anmäla informationsläckage och dataintrång inom 72 timmar – kommunikatörens uppdrag att hålla intressenter, myndigheter och medborgare underrättade blir därmed centralt.

När Sveriges Kommunikatörer frågade Pär Altan, chef för externkommunikation på Sandvik, hur kommunikatören kan bidra till att stärka beredskapen mot cyberattacker blev svaret följande:

– Kommunikation är centralt vid den här typen av händelser och bör ha en centralt placerad roll under själva hanteringen. Kommunikatörens roll är med andra ord viktig - liksom andra roller i ett företag eller en organisation som drabbas.

Det kommunikativa agerandet vid en cyberattack

Vilka kommunikativa åtgärder är viktiga att vidta när den egna organisationen eller det egna företaget drabbas av en cyberattack? Vilka åtgärder är överhuvudtaget möjliga att vidta? När delar av det brittiska sjukvårdssystemet slogs ut var flera av datorerna låsta och det datoriserade telefonsystemet obrukligt.

När Timrå kommun drabbades av datorviruset agerade man snabbt och i flera led. Marie Zetterlund, informations- och marknadsansvarig på Timrå, berättar för Sveriges Kommunikatörer att man vidtog en mängd kommunikativa åtgärder för att hålla medarbetare, medborgare och media underrättade om händelseförloppet:

– Det vi gjorde först var att skicka ut massmail till alla anställda – för att motverka ryktesspridning och spekulationer. Därefter lade vi ut information på intranätet för att säkerhetsställa att det nådde ut till alla medarbetare – även dem utan tillgång till mail. Kommunchefen mailade ledningsgruppen och sedan skickade vi ut ett pressmeddelande till media – för främja transparens och för att det skulle kommuniceras från rätt person och inte utifrån exempelvis spekulationer bland medarbetare.

När Sveriges Kommunikatörer frågar Pär Altan vilka kommunikativa åtgärder som är viktiga att vidta vid en cyberattack betonar han inhämtningen av fakta samt vikten av snabbhet och tillgänglighet:

– För det första försöka få fakta på bordet. Vad har hänt? Vad blir effekten? För det andra agera med snabbhet. Tidsfaktorn är central. Därefter bestämma en vettig process för att säkerställa fakta samt vem som är talesperson liksom vad som måste kommuniceras internt och vad som kan kommuniceras externt. Att snabbt länka ihop sig med nyckel-kollegor är viktigt, både kommunikationskollegor och från andra enheter i bolaget. Samt att ha hög tillgänglighet.

Se över möjliga konsekvenser

Vilka kommunikativa konsekvenser kan en cyberattack föra med sig? I vissa fall kan dataintrång och informationsläckage resultera i tappat förtroende hos kunder – i andra fall, såsom i Storbritannien, kan det innebära fara för liv och hälsa när störningar i kommunikation inom vårdverksamhet uppstår.

I Timrå kommun uppstod aldrig någon fara för liv och hälsa – den största konsekvensen blev istället det enorma trycket från media på kommunchefen, menar Marie Zetterlund. Timrå kommun skildrades 92 gånger i nationella medier och 131 gånger i internationella medier dagen då cyberattacken ägde rum – dagen därpå ökade antalet rapporteringar till 207 i nationella medier och 290 i internationella medier. På den tredje dagen nådde skriverierna i internationella medier sin kulmen med 389 skildringar.

Pär Altan betonar vikten av att söka nya informationskanaler vid en cyberattack:

– Påverkan på annat arbete kan bli kännbar eftersom en cyberattack kräver omfattande insatser. Det kan också bli tal om att söka nya informationskanaler än de vanliga eftersom cyberattacken faktiskt kan påverka de IT-relaterade kommunikationsvägarna.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Strategisk kommunikation
loader
Laddar