Kommunikationschefen + ledningsgruppen = sant

Publicerad: 10 okt 2016

Louise Lind har en bakgrund som grupp- och kommunikationschef inom den offentliga-, ideella- och vinstdrivande sektorn – en bakgrund som gett upphov till hennes unika förståelse för kommunikationschefens roll i ledningsgruppen. Idag driver hon Lind Ledarutveckling & HR-Kommunikation där hon är verksam som kursledare och konsult inom ledarskap, kommunikation och konflikthantering. I höst leder Lind nätverket för nya kommunikationschefer där ett av momenten syftar till att belysa kommunikationschefens roll i ledningsgruppen.

Vad menas med en ledningsgrupp?

– En ledningsgrupp kan finnas på flera nivåer, både på topp-nivå och på avdelningsnivå och även på verksamhets- och produktionsområdesnivå. En ledningsgrupp definieras vanligen som ett antal personer inom en grupp som tillsammans med sin chef arbetar för att effektivisera ledningen av den gemensamma verksamheten. Beslutsordningen kan se lite olika ut, men ofta har avdelnings-/regioncheferna en rådgivande roll till VD/GD/GS etcetera, som är den som fattar själva beslutet.

Vad kan en kommunikationschef bidra med i en ledningsgrupp?

– Jag tror att de flesta organisationer och företag har förstått vikten av en väl hanterad intern- och extern kommunikation och insett att kommunikation är en kritisk framgångsfaktor. I en ledningsgrupp bör en kommunikationschef bidra med sin strategiska kompetens och ge genomtänkta och goda råd inför beslutsprocesser, men också lyfta de operativa möjligheter som går att genomföra på kort och lång sikt. Kommunikationschefen ska vägleda/driva i viktiga varumärkesstrategiska val, bidra med kommunikativ kompetens vid förändringsarbete samt skapa förståelse för det ständigt utvecklande kommunikationslandskapet. Dagens kommunikationslandskap kräver förståelse för den digitala utvecklingen, samt ökade förväntningar på hållbarhet och samhällsansvar (det vi tidigare kallade för CSR). Viktigt är också att kommunikationschefen ser till så det finns god beredskap för kriskommunikation vid en förtroendekris.

– Jag har dessutom sett att allt fler HR-chefer och kommunikationschefer samverkar för ett effektivt kommunikationsflöde i organisationen. Jag tror att det är lättare att lyckas i sitt kommunikationsuppdrag om fler i ledningsgruppen förstår att kommunikation är en kritisk framgångsfaktor. Resan mot att skapa en kommunikativ organisation kan bli tung om kommunikationschefen arbetar i intern motvind. Tillsammans är det lättare att få helhetsperspektiv och ett fokus där kommunikation kopplas till affärsstrategin, istället för att göra en beställning om en kaffemugg med logga på.

En medlem i ledningsgruppen har ofta en tvåfaldig roll – dels som chef för en avdelning, dels som medlem i ledningsgruppen. Vad ska en Kommunikationschef som befinner sig i gränslandet mellan ledningsgrupp och den egna avdelningen tänka på?

– Alla som sitter i en ledningsgrupp, förutom VD/GD/GS etcetera, har en tvåfaldig roll och sitter på två stolar kan man säga, de ansvarar för den egna avdelningen/regionen samtidigt som de ansvarar för helheten – exempelvis organisationens utveckling och varumärke. Så även om kommunikations- eller marknadschefen ansvarar för ett strategiskt- och operativt arbete för varumärket, så är det viktigt att samtliga i ledningsgruppen förstår det gemensamma ansvaret för hur exempelvis kunderna uppfattar kvalité och relationer kopplat till både produkter, tjänster och bemötande.

– Samtliga i en ledningsgrupp måste se och äga det gemensamma ansvaret för verksamheten. När det gäller just kommunikationschefens roll och uppdrag i ledningsgruppen så är det viktigt att få alla att förstå hur kommunikation stärker verksamheten externt – både med affären och samhällsuppdraget. Utan effektiv och trovärdig kommunikation blir det kostsamt – både i trovärdighet och på "sista raden" i ekonomiska termer.

Hur kan en kommunikationschef förbereda sig inför arbete i en ledningsgrupp? (Genom utbildning? Genom affärsrelaterade projekt? Genom nätverk?)

– Många kommunikationschefer har gått den långa vägen med studier i medie- och kommunikationsvetenskap eller har en bakgrund som journalist eller kommunikationskonsult. Den gemensamma nämnaren är att de har den kommunikativa kompetens som en ledningsgrupp behöver. Vill man förbereda sig att sitta i en ledningsgrupp bör man också ha 100 procent koll på företagets affär, samhällsuppdrag och verksamhet samt känna till den marknad och bransch som det specifika företaget/organisationen befinner sig i – med andra ord vara bra på omvärldsanalys.

– Sedan skadar det inte att ha verktyg för konflikthantering, då konflikter kan uppstå, och trivs man inte att sitta mitt i skärningspunkten där konflikter av olika karaktär kan uppstå, så bör man tänka igenom om man vill jobba på den högsta nivån. Sist men inte minst är det också bra att vara en guru på retoriskt skickliga dragningar och presentationer som skapar samförstånd och kraft framåt. Långsiktigt är det alltid bra att fylla på med nya tankar och erfarenheter, att medverka i ett nätverk med andra i samma eller liknande situation kan exempelvis ge stor nytta och tillfredsställelse.


Den 18 november startar nätverket för nya kommunikationschefer – ett nätverk för kommunikationschefer som är helt nya i sin roll eller som har arbetat i rollen omkring 1-3 år. Nätverket leds av Louise Lind och syftar till att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande med fokus på det unika uppdrag som kommunikationschef innebär. I nätverket blandas inslag som påminner om traditionell undervisning med ett öppet erfarenhets- och kunskapsutbyte nätverksdeltagarna emellan.

Ledarskap och ledarstöd
loader
Laddar