Kommunikationsklimatets betydelse betonas i stor forskningsstudie

Publicerad: 19 jun 2017

Fotograf: Nina Ransmyr (bilden är beskuren)

Tidigare har vi delat med oss av ett smakprov från Europas största studie inom strategisk kommunikation där vi beskriver huvuddragen från studiens enkätundersökning. Nu kan vi äntligen presentera delrapporten "Kommunikationsklimat – en verksamhetskritisk resurs", i vilken forskarna reflekterar kring kommunikationsklimatets betydelse för organisationer. I rapporten presenteras även tips på hur kommunikationsklimatet kan förbättras.

TA DEL AV HELA DELRAPPORTEN HÄR

Begreppet kommunikationsklimat bör inte förväxlas med organisationskultur. Det sistnämnda handlar om beteenden, normer och värden medan kommunikationsklimat är medarbetarnas subjektiva uppfattning om kvaliteten på relationer och kommunikation. De faktorer man studerar när man undersöker en organisations kommunikationsklimat är till exempel öppenhet, delaktighet, återkoppling, huruvida man litar på information från ledningen och kommunikationen mellan medarbetare och chefer. Däremot påverkar kommunikationsklimatet och kulturen varandra.

Fördelarna med ett bra kommunikationsklimat

Utifrån svaren i studiens omfattande enkätundersökning, med 8 021 respondenter från elva olika organisationer inom både näringsliv och offentlig sektor, har forskarna kunnat se vilket värde ett bra kommunikationsklimat ger organisationer.

Bland annat visar studien att organisationer som har ett bra kommunikationsklimat har medarbetare som uttrycker ett starkare förtroende för ledningen. Ett öppet och konstruktivt kommunikationsklimat där medarbetarna känner sig delaktiga och har god kännedom om organisationens mål och visioner leder även till att de blir goda ambassadörer som talar gott om organisationen i externa sammanhang.

Enkelt att framföra åsikter till chefen men inte högt i tak?

Studien visar att respondenterna tycker att det finns goda möjligheter att dela med sig av synpunkter till chefer. Samtidigt visar index motsägelsefullt ett lägre resultat på frågan om det är högt i tak. Vad beror detta på?

Forskarna presenterar en möjlig förklaring: många organisationer har kommunikationskanaler som gör det möjligt att kontakta överordnade, till exempel genom e-mejl eller fysiska möten. Däremot upplever medarbetarna att de i sin kommunikation inte fritt kan yttra sin åsikt. Detta har troligtvis sin grund i outtalade normer och värden, vilket gör saken svårare att hantera. Problemet bör uppmärksammas då tidigare forskning har visat många fördelar med medarbetare som fritt kan framföra sina åsikter och synpunkter, bland annat gör ett tyst klimat att förändrings- och utvecklingspotentialen minskar.

Vi måste metakommunicera mera

Forskarna menar att vi måste metakommunicera mera – det vill säga att organisationer måste prata mer om sin kommunikation genom att synliggöra och samtala om regler och ansvar. 

Studien visar att organisationer som pratar mycket om kommunikation (metakommunicerar) har ett bättre kommunikationsklimat. Här lyfter forskarna vikten av både intern- och extern metakommunikation; det är betydelsefullt för organisationer att diskutera mötesregler och hur kommunikationskanaler ska användas, men också att diskutera mediebilden och vad som skrivs i sociala medier. 

Avslutande reflektion

Framtidens arbetsplatser måste vara anpassade för en snabb utvecklingstakt där innovation, lärande och samarbete är viktiga beståndsdelar. Kommunikationsklimatet spelar här en avgörande roll och bör tas på stort allvar i det strategiska kommunikationsarbetet. Forskarna påpekar dock att normer, beteenden och attityder också har stor påverkan på kommunikationsklimatet och att det inte räcker med att endast skapa praktiska förutsättningar för medarbetare att kommunicera.

I delrapporten får du fler intressanta resultat och reflektioner från studiens enkätundersökning, men även tips på hur du kan skapa ett bättre kommunikationsklimat.

 

Forskningsprojektet Kommunikativa organisationer bedrivs på institutionen för strategisk kommunikation på Lunds universitet i samarbete med Sveriges Kommunikatörer och de elva organisationer som deltagit i studien. Syftet med studien är att öka kunskapen om kommunikationens betydelse för organisationers framgång. Forskarna har även undersökt vilka utmaningar och krav som vi kommunikatörer står inför i framtiden.

8 091 personer från elva olika organisationer har deltagit i studien. Organisationerna kommer från både näringsliv och offentlig sektor. Bland respondenterna finns både kommunikatörer, medarbetare och chefer.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Internkommunikation/ Strategisk kommunikation
loader
Laddar