Kommunikatören vs desinformationen

Publicerad: 19 apr 2017
Våga uppmärksamma kommunikatörens samhällsroll

På samma sätt som en fungerande journalistik är viktig för demokratin är också en snabb och tillförlitlig kommunikation gentemot allmänheten och intressenter viktig för demokratin. I dagens intensiva informationssamhälle förväntas medborgare och intressenter ta snabba men samtidigt informerade beslut – detta förutsätter kommunikativa organisationer som snabbt kan upplysa, informera och föra dialog med medborgare och intressenter. Av den orsaken har kommunikatörens demokratiska ansvar blivit större – då är det viktigt att kommunikatörer tydliggör och framför allt praktiserar sin demokratiska uppgift – att främja tillgänglighet, transparens och hålla omgivningen underrättad.

Värna om källkritiken

Kommunikatörens professionella verksamhet handlar till stor del om att förmedla begriplig och tillgänglig information till medborgare och intressenter – samtidigt ska kommunikatören också förse sin uppdragsgivare med tillförlitlig och relevant information om omvärlden. Dagens informationssamhälle där falska nyheter kan få enorm spridning och acceleration via sociala medier ställer ännu högre krav på kommunikatörens förmåga att kritiskt granska källor, motarbeta desinformation och vara insatt inom den verksamhet hon representerar. Kommunikatören måste även själv sträva efter att vara en tillförlitlig källa genom att sätta rubriker som är representativa för innehållet, komplettera fakta med källhänvisningar och tydligt ange avsändare. Viralgranskaren på Metro har tillsammans med Internetstiftelsen i Sverige tagit fram en guide till källkritik på internet som enkelt beskriver källkritisk metod och belyser en mängd källkritiska utmaningar.

Tydliggör och förankra värderingarna internt

Många företag och organisationer berättar om sina värderingar och sitt samhällsansvar i tidsbegränsade kampanjer – utan att förankra värderingarna inom organisation eller bland medarbetarna. Detta kan leda till allvarliga konsekvenser – både för organisationen och för kommunikatörsyrket i stort då föreställningen om att kommunikatören arbetar med att skönmåla budskap förstärks. Fler organisationer bör ta fasta på fördelarna med att förankra värderingarna internt – det skapar enighet, intern stolthet och riktlinjer för agerandet vid kriser eller ryktesspridning.

Var beredd på samtal i sociala medier

Vi lever i ett informationssamhälle där det offentliga, privata och professionella överlappar varandra och där samtal om organisationen kan uppstå var som helst och när som helst – inte minst i sociala medier. Därför är det viktigt att organisationens varumärke, vision och värderingar finns formulerade i ett format som passar just sociala medier – då kan ambassadörerna agera snabbt och bemöta eventuella rykten eller falska nyheter.

After Work: Vem kan man lita på?

Den 26 april 2017 arrangerar Sveriges Kommunikatörer ett after work-seminarium i Stockholm där kommunikatörens roll i den nya mediala verkligheten ligger i fokus. Panelen består av Peter Wolodarski – chefredaktör för Dagens Nyheter, Svante Werger – kommunikationsdirektör på MSB samt Hugo Ewald – Viralgranskaren i Metro. Samtalet leds av Annika af Trolle – kommunikationsansvarig för Stockholms framtida avloppsrening (Stockholm Vatten och Avfall) och Erik von Hofsten – kommunikationschef vid Folksamgruppen.

Läs mer eller anmäl dig här.

Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

loader
Laddar