Lärdomar från Månadens frukost med Cilla Benkö

Publicerad: 2 jun 2017

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Cilla Benkö bär på en kappsäck full av erfarenheter – hon har bland annat ett förflutet som chef för Aktuellt och därefter som chef för Ekoredaktionen på Sveriges Radio. Idag är hon vd för Sveriges Radio och hyllas gång på gång för sitt kommunikativa ledarskap – bland annat av tidningen Chef som utsåg henne till Årets chef 2017. Den första juni delade hon med sig av sina erfarenheter på Månadens frukost – i ett fängslande samtal som leddes av Katarina Gentzel Sandberg från Programgruppen i Region Stockholm. Vilka lärdomar kan vi dra av Cilla Benkös kommunikativa ledarskap?

Omvärldsbevakning och framtidsspaning

Sveriges Radio är idag en välmående public service-aktör och ett av de medieföretag i Sverige med högst förtroende från allmänheten. Många av framgångarna kan sannolikt härledas till grundlig omvärldsbevakning och analys.

På Sveriges Radio ägnar man mycket tid åt att omvärldsspana och försöka förutse var marknaden är på väg, menar Cilla Benkö.

– Vi lever i ett annat konkurrensläge idag och det krävs nya sätt för att nå fram. Sveriges Radio insåg tidigt att det krävs förändring – redan 2010 och 2011 började arbetet med att flytta företaget från en analog värld till en digital kontext, säger Benkö.

Många förknippar omvärldsbevakning med insamling av information om nuläget – ofta handlar det om att analysera den egna organisationens styrkor, svagheter eller utmärkande drag och sedan bedöma dessa i förhållande till konkurrenterna. Den typen av omvärldsanalys är så klart betydelsefull men det är viktigt att kommunikatörer också blickar framåt, undersöker hypotetiska händelseförlopp och försöker spåra långsiktiga förändringar i samhället. För en kommunikatör kan förändringar som rör teknik, beteenden, attityder och opinion vara särskilt intressanta.

På Sveriges Radio har man avsatt en innovationspeng – öronmärkt till insatser som rör företagets digitala förflyttning för att säkerhetsställa att man lever upp till framtidens krav.

Närhet till målgruppen och dialog

– Vi har ändrat attityd från att försöka få publiken att komma till oss – till att få innehållet att komma till publiken. Vi har lagt om strategin och jobbar idag mycket med sociala medier och skapar innehåll tillsammans med publiken, menar Cilla Benkö.

Det ligger en viktig lärdom i att Sveriges Radio låter publiken vara delaktig i innehållsskapandet i sociala medier. Många företag misslyckas idag med sin kommunikation i sociala medier på grund av att de kommunicerar alldeles för enkelriktat och producerar innehåll som ogärna bjuder in till dialog. Det är viktigt att förstå att sociala medier behöver en annan typ av innehåll än det som publiceras på den egna organisationens webbplats – framgång i sociala medier uppstår först när organisationer och företag vågar släppa fram åsikter, personliga berättelser och inleda en dialog med sina intressenter.

Förståelse för personligheter

"Hur kan kommunikatörer på bästa sätt hjälpa chefer?" blev den sista frågan till Cilla Benkö under frukostseminariet. I sitt svar betonade hon vikten av att förstå vilken typ av person man arbetar med.

– Förstå vilken typ av person ni jobbar med – förstår ni inte vad som får dem att ticka blir råden irrelevanta. Olika personligheter kräver olika arbetssätt, menar Benkö.

Men hur kan kommunikatören göra detta i praktiken? Att få en helhetsbild av en människas personlighet är naturligtvis inte lätt – men man kan få ett värdefullt underlag genom att identifiera personens värden, personlighetsdrag och självbild. Värden syftar till individens ideal och föreställningar kring vad som är eftersträvansvärt i livet – det kan exempelvis röra sig om hederlighet, solidaritet, frihet, djärvhet eller vänskap. Personlighetsdrag syftar till mönster i en individens beteende, tankar och inställning. Observera att personlighetsdrag och värden inte nödvändigtvis löper samman – en person kan vara mycket oaktsam men ändå hylla värdena ansvar och försiktighet. Självbild syftar till personens uppfattning om sig själv och sitt förhållande till omgivningen. Genom att fästa avseende vid värden, personlighetsdrag och självbild kan kommunikatören få en starkare kännedom om utgångsläget vid rådgivning och coachning. 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Ledarskap och ledarstöd/ Strategisk kommunikation
loader
Laddar