"Ledningens kommunikationsroll är underskattad"

Publicerad: 3 mar 2015

Foto på Anna Droben, Tetra Pak

– Inom en stor organisation är det naturligt att man har olika preferenser kring vad som anses vara bra kommunikation. I grunden har ledarskapet, närvaron och synligheten stor betydelse för kommunikationen, säger Anna Droben.

De senaste 15 åren har Anna Droben jobbat med frågor kring internkommunikation. Idag, hos Tetra Pak, ansvarar hon för den interna kommunikationen som totalt berör 5 000 medarbetare nationellt och internationellt. För att underlätta kommunikationen har ledarskapet kommit att bli av största relevans.

– När man ska hålla ihop team som sträcker sig över stora geografiska områden ställer det höga krav på närvaro och synlighet i ledarskapet. Vi jobbar därför mycket med att paketera och prioritera våra budskap gentemot chefer för att kunna kommunicera med våra medarbetare på bästa sätt. Cheferna behöver stöd för att veta vad de ska prioritera och ta ställning till.

– Synligheten och närvaron i ledarskapet behövs för att inte viktiga budskap ska försvinna i informationsöverflödet. Ledningskommunikationen måste baseras på långsiktighet så att alla, såväl kommunikatörer som ledare, har tydliga riktlinjer och följer en röd tråd i kommunikationen, säger Anna.

Samarbete mellan personal och kommunikation

För att ledningen ska bli tydlig och synliga utåt i organisationen menar Anna att det måste finnas en förankring och engagemang för kommunikation i ledningsgruppen. Förståelse för det kommunikativa ledarskapets relevans måste finnas innan verksamheten kan jobba med det på rätt sätt och dra fördelar utav det.

– Jag tror på ett tätt samarbete mellan kommunikation och personalavdelningen för att lyckas. Förståelse och stöd, långsiktighet och samarbete med andra delar av organisationen krävs för att organisationen ska fungera som en helhet i kommunikationen. Kommunikatören har en viktig roll i att skapa förutsättningar för att det kommunikativa ledarskapet ska bli möjligt. Genom att stötta och vägleda cheferna blir kommunikationen tydligare och mer enhetlig, säger Anna.

Ledningens kommunikation – viktig vid kriser

I vår kommer Anna gästföreläsa under kursen ”Ledningskommunikation som strategi” som Susanne Dahlman leder. Susanne Dahlman från Nordisk Kommunikation, som har bred erfarenhet av att stötta andra i kommunikationsfrågor i rollen som kommunikationskonsult, trycker på vikten av att uppmärksamma just ledningens kommunikation:

Foto på Susanne Dahlman, Nordisk kommunikation– Utan kommunikation kan ledningen inte leda eller styra. Det som sägs på ledningsgruppsnivå kommer att upprepas, bearbetas och brytas ned på lägre nivåer i organisationen. Om ledningens slarvar med sin kommunikation får detta konsekvenser för hela den övriga organisationen. Och ledningens kommunikation är särskilt viktig i tider av förändring och kris, säger Susanne.

– Generellt finns ofta en god insikt om samband mellan ledarskap och kommunikation, både på organisations- och individnivå, men den högsta ledningens specifika kommunikationsroll är inte sällan underskattad och outvecklad. En av ledningens viktigaste uppgifter är ju att hålla fast organisationens uppmärksamhet på de övergripande målen, till exempel genom att förklara hur olika beslut och initiativ hänger samman med mål och planer. Och då räcker det inte att lägga ut minnesanteckningar från ledningsmötet på intranätet, eller att paketera de viktigaste budskapen i en powerpoint och distribuera ut via e-post. Här finns ofta mycket mer att göra för att skapa större genomslag och mening kring ledningens budskap, säger Susanne.

Redskap för att utveckla kommunikationssystemet

Kursen kommer att ge svar på flera viktiga frågor: hur kan vi som kommunikatörer bidra till företagsledningens förmåga att leva upp till förväntningar på synlighet, tydlighet och trovärdighet? Och hur stärker vi banden och förbättrar kommunikation mellan högsta ledningen och övriga chefer?

– Kursdeltagarna kommer också att få redskap för att analysera och utveckla sin egen organisations kommunikationssystem, med betoning på ledningens och chefernas kommunikationsroller. De kommer också att få möjlighet att utveckla sin egen handlingsplan, med utgångspunkt från de olika moment som ingår i utbildningen.

Under sin gästföreläsning kommer Anna Droben att berätta om sina utmaningar och gå in på specifika detaljer kring hur Tetra Pak har gjort för att få den interna kommunikationen att bli mer framgångsrik.

– För att vara en bra, kommunikativ ledare är det viktigt att veta hur kommunikationssystemen fungerar, vilka ledningsnivåer och ansvar man har och hur man väljer att paketera kommunikationen.

Läs mer och boka plats

Strategisk kommunikation
loader
Laddar