Politiska beslutsprocesser – när kan du påverka?

Publicerad: 27 okt 2016

Ett politiskt beslut kan fattas på många olika arenor. Det kan vara ett politiskt parti som ändrar ställningstagande i en fråga, en regering som utnämner en högre tjänsteman, regleringsbrev, olika former av upphandlingar, eller beslut som tas på myndighetsnivå, i kommuner eller i landsting. I den här artikeln fokuserar vi på politiska beslut i betydelsen lagstiftning. 

Det är Sveriges riksdag som fattar beslut om nya lagar och lagändringar. Oftast är det regeringen som kommer med förslag om lagändringar, en så kallad proposition, men lagförslag kan även komma från riksdagsledamöter och kallas då motion. Men lagstiftningsprocessen är mer komplicerad än så och startar ofta långt tidigare.

Initiering & direktiv

Lagstiftningsprocessen inleds med ett initiativ. Ofta är det ett samhällsproblem som på något sätt hamnar på agendan, exemplevis genom en krissituation, ett antal aktörer som går samman och driver en fråga, ett vallöfte eller en mediedebatt.

Enligt handboken är det bra att vara ute så tidigt som möjligt när man vill påverka ett politiskt beslut. Har din organisation uppmärksammat ett samhällsproblem som påverkar er och som plötsligt får medial uppmärksamhet? Då är det en bra idé att satsa på opinionsbildning som kan sägas vara den proaktiva delen av Public Affairs, till skillnad från lobbyism som är en mer aktiv strategi.

Om din organisation är emot en idé och ni lyckas få opinonen med er, så är risken mindre att regeringen – som ville sitta kvar vid makten – driver frågan. 

Utredningsarbetet

De flesta lagar börjar med att regeringen lägger en proposition, antingen med en helt ny lag eller ändringar av en befintlig. Processen börjar med att regeringen tillsätter en statlig utredning. En kommitté med experter tillsätts, till exempel forskare, tjänstemän eller politiker som utreder frågan och lämnar tillbaka ett förslag till regeringen som publiceras i Statens offentliga lagar (SOU). 

Det bör påpekas att det är en klar fördel om man lyckas att påverka kommittédirektivet innan det hamnar hos kommittén.

Att ta reda på vilka som ingår i kommittén är självklart för lobbyisten. Kom ihåg att den formella makten inte alltid är verklig makt, och att medlemmarna i kommittén är intresserade av olika tolkningar av frågan för att ta fram ett noga överlagt betänkande.

Remittering & regeringsbeslut

Regeringen skickar sedan vidare utredningen på remiss till berörda myndigheter, organisationer eller andra intressenter för att samla in deras åsikter. Om regeringen får in negativa yttranden från betydelsefulla instanser så kan de välja att ändra förslaget eller inte gå vidare med det. 

Även aktörer som inte har blivit tillfrågade av regeringen har rätt att lämna in ett remissvar –  även din organisation eller du själv som privatperson. För att hamna på regeringens remisslista krävs ofta långsiktiga relationer och att man framstår som en tydlig, seriös och saklig aktör.

Det berörda departmentet kommer utifrån remissvaren att förbereda ett nytt förslag (om de finner det nödvändigt att göra ändringar) som sedan granskas av lagrådet. Regeringen kan därefter lämna propositionen till riksdagen. När remisserna är insamlade minskar dina chanser att påverka*. 

Lagförslaget behandlas sedan i något av riksdagens utskott, där 17 ledamöter sätter sig in i frågan och tar fram ett betänkande till riksdagen som sedan debatterar och röstar om förslaget.

*Dagens parlamentariska situation öppnar dock för möjligheten att få visst inflytande efter att propositionen är lämnad till riksdagen. 

Verktyg

Det finns flera sätt att påverka politiska beslutprocesser. Att skriva debattartiklar och göra opionsundersökningar är klassiska verktyg som många PA-experter använder sig av. Personliga historier att sälja in till media fungerar ofta bra om man vill beröra och påverka opinionen. Sociala medier har även gjort det lättare med gräsrotskampanjer som kan mobilisera människor genom till exempel digitala upprop, namninsamlingar och demonstrationer.  

Ett annat sätt är att bygga personliga relationer och hitta allierade. Finns det politiker som har samma agenda som er organisation? Kan ni få dem att skriva debattariklar eller motioner? Finns det någon som motsätter sig partilinjen och kan ändra majoriteten i riksdagen?

Många organisationer använder sig av olika former av utbildning för att påverka, till exempel seminarier och studiebesök. Ett mer kontroversiellt tillvägagångssätt är att arrangera studieresor för politiker. 

Tips & råd

Som PA-expert och lobbyist är det viktigt att förstå var i processen ärendet befinner sig. Det är även viktigt att du uppvaktar rätt person och förstår deras drivkrafter. Det bra att ta reda på personens ideologi, tidigare uttalanden och handlingar. 

Att vara påläst är a och o. Statistik har stor påverkan på olika aktörer. Sitter din organisation på data som kan påverka debatten? Lägg tid på att framställa rapporter och var noga med att paketera dina budskap.

Till sist är det viktigt att förstå vad som driver politiker – de vill bli omvalda. Förutsättningen för det är att vinna väljare. Utnyttja därför opinionen och media för politiker vill synas och vinna röster.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

PR och Media
loader
Laddar