Forskning: Så uppfattas kommunikatörer av chefer och medarbetare

Publicerad: 23 okt 2017

Med en enkätundersökning som har skickats ut till över 8 000 respondenter är forskningsprojektet "Kommunikativa organisationer" det största någonsin i Europa inom strategisk kommunikation. Både chefer, kommunikatörer och övriga medarbetare har varit med och svarat på frågorna. Forskarna bakom studien är från Lunds universitet och har som syfte  att förstå kommunikationens betydelse för verksamheters framgång. Elva organisationer har medverkat i studien, däribland IKEA, Polismyndigheten och Stockholms stad. Sveriges Kommunikatörer är medfinansiär till projektet och lanserar nu, tillsammans med Lunds universitet, en ny delrapport.

Uppfattning om kommunikatörer

När respondenterna (chefer och medarbetare) får svara på påståendet "Det är tydligt vad kommunikatörerna inom organisationen har för uppdrag" genereras ett lågt medelvärde på endast 3,0 på en en 5-gradig skala där 5 är positivt. Författarna till rapporten reflekterar över detta och menar att kommunikatörer måste försöka att stärka rollens status. På påståendet "Kommunikatörer underlättar mitt arbete" blev medelvärdet något högre – mellan 3,1 och 3,8.

Uppfattning om kommunikation

Studien visar att chefer och medarbetare tycker att kommunikation har en stor betydelse för moderna organisationers framgång. Påståendena "kommunikation är en allt viktigare framgångsfaktor för organisationer" och "kommunikativ förmåga är en allt viktigare kompetens i arbetslivet" ger höga medelvärden (4,5 och 4,8). Det här är förstås ett positivt resultat för oss som arbetar med kommunikation men det finns också en risk att kommunikation ges alltför stor betydelse – "alla problem kan inte lösas med kommunikation". Forskarna påpekar att det ofta finns en förenklad syn på kommunikation i organisationer och att det därför finns ett behov av intern utbildning av chefer och medarbetare i kommunikation.

Yrkesrollen, kompetensområden & framtiden

Chefer anser att kommunikatörens främsta kompetensområden är att arbeta med kommunikationskanaler, medierelationer och att skriva och utforma texter. Däremot anser cheferna att det är viktigast att kommunikatörerna arbetar med ledarskapskommunikation (stöd till ledare), kund-/medborgarkommunikation och förändringskommunikation för att organisationen ska nå sina affärs- och verksamhetsmål. Kommunikatörerna själva svarar att de arbetar mest med interna möten, webbplatsen, kund-/medborgarkommunikation och intranätet. Studien indikerar att kommunikatörer ägnar mer tid åt tekniska uppgifter, även fast chefer anser att strategiska kommunikationsuppgifter är viktigast för att uppnå målen. Detta gap bör överbryggas om kommunikatörer vill stärka yrkesgruppens status.

I åtta av de elva organisationer påstår kommunikatörerna att ledningen tillskriver kommunikationen större värde än medarbetarna. Detta beror på att chefer ofta har ett närmare arbete med kommunikationsavdelningen än "vanliga" medarbetare har. Kommunikatörerna har även svarat på frågor om vad de tror om professionens framtid. Resultatet visar att det finns en stark tro på att samarbetet med HR-specialister och marknadsförare kommer att öka. De tror även att det kommer finnas fler kommunikatörer i organisationer i framtiden. Det finns även en medvetenhet om att kunskaperna inom ledning/organisation, företagsekonomi och ledarskap måste förbättras, vilket är positivt med tanke på chefernas syn på vilka kompetensområden som är viktigast för att nå målen.

Läs hela delrapporten

I delrapporten kan du läsa flera intressanta resultat och reflektioner från forskarna. Sedan tidigare har Sveriges Kommunikatörer och Lunds universitet publicerat två delrapporter som du kan ta del av här. Delrapporten ”Uppfattningar om kommunikation och kommunikatörer i organisationer” kan du läsa här nedanför.

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar