Sveriges Kommunikatörer: SVT ger en missvisande bild

Publicerad: 3 apr 2018

SVT Nyheter Väst visar i sin reportageserie att Göteborgs stad har 236 kommunikatörer, vilket framställs som ett slöseri med skattemedel. Reportaget nämner dock ingenting om att de många samhällsförändringar som sker ökar behovet av satsningar på kommunikation till medborgarna, internt och till media. SVT:s rapportering är fyrkantig och baserad på irrelevanta jämförelser, något som rimmar illa med SVT:s public service-uppdrag om att erbjuda allsidig nyhetsförmedling.

Göteborgs stad har i sina kommunala verksamheter och bolag 56 000 anställda inom 55 olika verksamheter. I det ingår till exempel Liseberg, evenemangsbolaget Göteborg & Co och alla de kommunala förvaltningarna. Göteborgs stad har 16 000 fler anställda än Stockholms stad varför jämförelsen med Stockholm i SVT:s granskning haltar betänkligt.

Ökningen av antalet kommunikatörer under 2000-talet beror till stor del på samhällets förändring och digitalisering. Offentliga verksamheter måste kunna tillgodose olika medborgares behov av information, dialog och tillgänglighet. Dessutom ställs krav på snabbhet. Att informationsflödena fungerar är viktigt i flera sammanhang som att upplysa om aktuella händelser, hantera kriser, erbjuda valmöjligheter och dialog enligt krav i lagstiftningen. Man kan inte heller bortse ifrån förändringar i befolkningen som ställer krav på kommunikation på flera olika språk och till olika målgrupper. Allt detta kräver resurser och är viktigt för vårt demokratiska samhälle.

I reportagen hänvisar SVT svepande till forskning om att för många kommunikatörer leder till mindre granskning. Vilken forskning är det som åsyftas? Det finns flera aktuella studier, bland annat vid Lunds universitet, som visar att kommunikatörens arbete bidrar till värde i organisationer, och det är inte en slump att stora vinstdrivande företag satsar på egna effektiva kommunikationsresurser. Kommuner är komplexa organisationer som rymmer flera verksamheter; att kommunikationen fungerar både internt och externt är en grundförutsättning för effektivitet, engagerade anställda och nöjda medborgare. Satsningar på kommunikation är således inte bortkastade skattepengar.

Våra 7 800 medlemmar arbetar efter yrkesetiska normer som innefattar att förmedla en korrekt bild av verksamheten utan skönmålningar och att basera informationen på fakta. Vår uppgift är även att se till att så mycket information som möjligt är tillgänglig och begriplig. På det sättet har journalister och kommunikatörer ett gemensamt mål: att ge medborgarna tillgång till relevant och allsidig information och därmed bidra till det öppna och demokratiska samhället. Ett synnerligen viktigt uppdrag.

Det är bra att journalister granskar användningen av skattepengar. Men det är beklagligt att public service presenterar en ofullständig bild av kommunikatörsyrket, bortser från att se helheten och använder sig av osakliga jämförelser. 

Man frågar sig vad redaktionen bakom reportaget tänker om kommunikatörerna på SVT – gör de inte heller någon nytta?

 

Per Mossberg, ordförande Sveriges Kommunikatörer

Hanna Brogren, generalsekreterare Sveriges Kommunikatörer

loader
Laddar