"Det är viktigt att ta chansen och skapa en tydligare bild av kommunikatörens roll och kompetens"

Publicerad: 21 nov 2016
Du har forskat om kommunikation i 20 år – vilka förändringar har du sett i branschen?

–Enormt stora förändringar. Fokus har förskjutits från betoning på informationsspridning och textproduktion till kommunikation som en strategisk resurs som måste användas på ett genomtänkt och medvetet sätt. Det har också skett en attitydförändring i så måtto att det idag inte bara är kommunikationsavdelningen som förväntas kommunicera utan alla anställda ses i viss mån som kommunikatörer.

I vilken fas befinner sig projektet och vad är nästa moment?

–Vi har gjort en enkätundersökning i samtliga organisationer, och vi har fått in över 8000 svar. Nu går vi igenom resultaten för att jämföra och hitta mönster. Vi har även börjat med kvalitativa intervjuer vilket är nästa fas i projektet. Vi kommer att göra cirka 150-200 intervjuer.

–Det här forskningsprojektet är helt unikt, även när vi jämför med internationell forskning. Det är sällan man samlar in så här mycket data i den här typen av undersökningar. Det är också intressant att inte bara kommunikatörers utan även medarbetares och chefers inställning till organisationens kommunikation undersöks – vilket skapar ett mer mångfacetterat och rikare resultat.

–Under 2017 kommer vi att börja analysera på djupet och vi kommer att leverera rapporter till de deltagande organisationerna och så småningom knyta ihop säcken.

Hur tror du att forskningsprojektet kommer att påverka branschen?

–Vi vill bidra med kunskap om vad som kännetecknar en kommunikativ organisation och redogöra för vad begreppet faktiskt innebär. Att vara kommunikativ är inte främst en fråga om kvantitet, att kommunicera mycket, utan handlar snarare om aspekter som medvetenhet om kommunikationens roll, att skapa tydliga kommunikationsroller och ett öppet kommunikationsklimat.

–Vi vill definiera huvuddragen i den kommunikativa organisationen och beskriva vad kommunikation kan bidra med för värde.

Vad kan du berätta om redan nu?

–En aspekt som vi har sett i enkätundersökningen är att ett öppet kommunikationsklimat kan ha stor betydelse för viljan hos medarbetare att bli ambassadörer och tala gott om organisationen. Ett öppet klimat bidrar också till förtroende för högsta ledningen. Jag tror att det kommer att vara ett av kriterierna som kännetecknar en kommunikativ organisation.

Vad har du som forskare för kommunikativa tips till kommunikatörer?

–Resultaten visar att kommunikation ses som väldigt viktigt av både kommunikatörer, medarbetare och chefer. Problemet är att det fortfarande finns en otydlighet i kommunikatörens roll – även bland kommunikatörer själva.

–Mitt råd är att kommunikatörer ska vara tydligare med den kompetens och det uppdrag de har. En idé är att göra en kommunikationsstrategi i syfte att förtydliga den egna rollen i organisationen. Vi måste visa vad vi kan bidra med – det är bara vi kommunikatörer själva som kan göra det, och det är ingen annan som kommer att göra det åt oss.

Finns det en tendens att kommunikatörer tror att chefer ska lyfta fram betydelsen och att man själv är passiv?

–Jag vill inte ta det så långt. Jag har ibland stött på den attityden, men vet inte hur utbredd den faktiskt är. Kommunikation ses idag som en strategisk resurs, det är viktigt att nu ta chansen och skapa en tydligare bild av kommunikatörens roll och kompetens.

Strategisk kommunikation
loader
Laddar