De sex modulerna i CEP

Sveriges Kommunikatörers ledarskapsprogram, Communication Executives Program, innehåller sex moduler: organisationens omvärld, relationsskapande processer, produktionsprocesser, ekonomiprocesser, personligt ledarskap och ledarskap genom kommunikation.

Modul 1  Trender och omvärldsanalys - 4 dagar

Denna inledande modul fokuserar aktuella trender och aspekter som är en del av alla organisationers omvärld, t. ex. politik, ekonomi och teknologi/digitalisering. Modulen avslutas med en mer handfast del där deltagarna får verktyg till att själva arbeta med omvärldsanalyser.

 

Modul 2  Relationer och påverkan - 3 dagar

Modulen handlar om organisationens olika intressenter och hur man kan arbeta för att utveckla relationer och skapa påverkan. Faktorer som digitalisering, nya konsumtionsmönster och ett förändrat arbetsliv har skapat helt nya förutsättningar för relationsskapande.

 

Modul 3  Strategi, innovation och utveckling - 3 dagar

Programmets tredje modul tar ett helhetsgrepp om strategi och verksamhets-/affärsutveckling. Som en viktig
del i detta tar vi upp hur man ska skapa innovativa och hållbara organisationer. Här behandlas dessutom kommunikationsstrategiskt arbetet där vi knyter an till aktuell forskning om värdeskapande kommunikation och kommunikationens koppling till övergripande affärsmål (goal alignment).

 

Modul 4  Ekonomistyrning och finansiell kommunikation - 3 dagar

Den här modulen fokuserar ekonomiprocesser och finansiella aspekter. Den inledande delen tar bland annat fasta på hur en verksamhets- eller affärsplan kan omvandlas till finansiella mål och uppföljning av dessa. Den avslutande delen behandlar investor relations och finansiell kommunikation.

 

Modul 5  Ledarskap- 3 dagar

Modulens övergripande tema handlar om det personliga ledarskapet och hur deltagarna kan utvecklas i sin roll som chef och ledare. Vi går igenom hur forskningen om och synen på ledarskap har utvecklats genom tiderna. Här diskuteras även de kommunikativa aspekterna av ledarskap och deltagarnas roll i att driva utveckling av ledarskap i den egna organisationen. De två avslutande dagarna fokuseras på en beteendeprofilundersökning i syfte att ge deltagarna bättre förståelse av det egna beteendet samt andra övningar.

 

Modul 6  Kommunikation och ledning - 4 dagar

Den sjätte modulen handlar om hur ledningsarbete och kommunikation hänger ihop - både strategiskt och till vardags. Modulen tar upp ledningsgruppens kommunikation, men också hur kommunikation i en organisation ledas och utvecklas i ett övergripande perspektiv.

loader
Laddar