Bild på vinnare från 2018

Juryarbete och nomineringsprocess

Alla våra medlemmar är välkomna att nominera en eller flera kandidater i de olika kategorierna. Nomineringen är öppen mellan januari och mars. Vinnarna utses av en välrenommerad jury.

Vision och arbete

Sveriges Kommunikatörer har sedan 2019 visionen Kommunikation som den starka kraft som driver förändring och förflyttar företag och samhälle framåt. Juryns bedömning ska därför beakta hur de insända bidragen visar kommunika­tionens starka kraft och hur den förändrar och förflyttar.

Gemensamt för samtliga kategorier är att juryn betraktar bidragets långsiktighet, hållbarhet, tar hänsyn till komplexa sammanhang, strategisk betydelse, ledarskap, relevans, trovärdighet och förtroende.

Stora Kommunikatörsprisets fem kategorier

Bästa kommunikativa ledare

Sveriges Kommunikatörer belönar en ledare som med öppenhet och utmärkt kommunikation motiverar medarbetarna och stärker förtroendet för organisationen. Ledarskapet utgår från och uttrycker organisationens eller företagets värderingar och kommunikationen har tydligt bidragit till önskad effekt och goda resultat under 2020.

Bästa medarbetarkommunikation

Belönar ett team som under 2020 med uppnådda mål och utmärkta resultat planerat och genomfört kommunikation riktad till medarbetare. Det kan handla om förflyttning, förändringar och att stärka förtroendet för verksamheten både bland medarbetare och potentiella medarbetare samt att visa på hur kommunikationen stärkt varumärket.

Bästa digitala kommunikation

Belönar ett team som under 2020 arbetat målinriktat och strategiskt med digital kommunikation och uppnått önskvärda resultat. Kommunikationen, som planerats för att bidra med effekter i den övergripande kommunikationen har designats så att den kunnat anpassas efter läget för att optimera utfallet.

Bästa förändringskommunikation

Belönar ett team i företag eller en organisation som under 2020 genomfört förändring som påverkat en eller flera av kategorierna medarbetare, organisation, kunder, samarbetspartner och/eller andra intressenter. Kommunikationens roll i förändringen har varit central givit resultat.

Bästa innovativa kommunikation

Belönar ett team som under 2020 använt kommunikation på ett nytänkande sätt för att uppnå innovativa resultat. Det kan vara till exempel genom kreativa samarbeten internt eller med externa parter, genom att använda ny teknik eller att arbeta med kommunikation som är beteendepåverkande. Syftet ska vara att bidra till hållbarhet och lösningar som skapar värde.

Årets hederspris

Juryn har även möjlighet att dela ut ett hederspris till en person eller organisation som med kommunikationens kraft åstadkommit stora resultat under 2020 och våren 2021. Hederspriset har hittills delats ut sparsamt till team eller personer som använt kommunikation på ett exceptionellt sätt. År 2020 delades hederspris ut till Folkhälsomyndigheten och den dagliga pressträffen kl. 14 , 2016 mottog Anders Kompass, visselblåsare i FN priset.

 

Möt årets jury »

loader
Laddar