GDPR för myndigheter och aktörer inom offentlig sektor

1 HALVDAG (MED LUNCH) DEN 16 JANUARI 2019 
I STOCKHOLM
JONAS HOLMHar du koll på dina samtyckesavtal? Undrar du vilka regler som gäller för publicering av bilder på sociala medier? Då är denna halvdags kurs rätt för dig. Sedan den 25 maj 2018 då dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft har myndigheter, kommuner och andra offentliga aktörer att förhålla sig till en skärpt reglering när det gäller behandling av uppgifter om enskilda individer, med långtgående krav och betydande sanktionsavgifter. 

Detta utbildningspass ger dig en inblick i regleringen och dess implikationer på offentlig sektor. Du får också verktyg för att förbereda din organisation på kraven gällande insamling, hantering och dokumentation av personuppgifter.

Under utbildningen fokuserar vi på hur statliga myndigheter, kommuner och andra offentliga aktörer ska förhålla sig till regelverket i GDPR, utbildningen följer upp tillsynsarbetet kring Dataskyddsförordningen och går igenom aktuell praxis. 1 juli träder också den nya Förvaltningslagen i kraft där bland annat begreppet myndighetsutövning försvinner.

Kursen behandlar hur GDPR förhåller sig till den nya förvaltningslagen. Andra fördjupningsämnen som berörs under kursdagen är hur GDPR förhåller sig till arkivlagstiftningen samt till regelverket för offentlighet och sekretess. Kursen behandlar också vad GDPR innebär vid offentlig upphandling.

Programpunkter

• Introduktion: Huvuddragen i GDPR –vad är nytt sedan ikraftträdandet i maj?
• Informationskrav vid insamling
• Myndighetsbegreppet i GDPR, rättslig grund för behandling
• Att använda sig av samtycke i det offentligas verksamhet
• GDPR i förhållande till Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna
• Dataskyddsombudets roll vid myndigheten
• Praxis och tillsynsarbete – myndighetens GDPR-arbete framöver
• Hur står sig regelverket i GDPR gentemot Offentlighets- och sekretesslagstiftningen?
• Nya Förvaltningslagen – vad innebär den för personuppgiftshanteringen?
• Personuppgifter och Arkivlagstiftningen
• Vad innebär GDPR-kraven vid offentlig upphandling?
• Personuppgiftsbehandling i kommunikationsarbete inom offentlig sektor
• Sanktionsavgifter för myndigheter
• Diskussion och frågestund

 

Frågor om kursinnehållet?

Kontakta gärna Memo Hussein, Sveriges Kommunikatörer eller våra kursledare direkt om du har frågor kring innehållet i våra kurser!

 

Få 25 % rabatt på alla kurser

Bli medlem
loader
Laddar